Obchodní podmínky

Servis elektrických spotřebičů pro domácnosti, živnostníky a gastro provozy

www.prackyamycky.cz;  prackyamycky@gmail.com

Provozovatel servisu: Serhyi Chayko (Sergej Čajko)

 Bydliště: Brixiho 1619/10, PSČ 16200, Praha 6 – Břevnov

 IČ: 75852951

 Telefon:+420 601 555 681

 E-mail: prackyamycky@gmail.com 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením

  • 1751 odst. 1 a § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem servisu/poskytovatelem služeb (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. Cena, platba, doprava

Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné písemné potvrzení objednávky.

Cena služby a případné náklady spojené s dodáním je splatná v hotovosti po provedení. Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu nebo účtenku. Společně s  cenou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s dodáním služby ve smluvené výši (doprava). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním služby (doprava).

Ceník služeb poskytovatele je uveden na webových stránkách poskytovatele: ww.prackyamycky.cz

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací). Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy (e-mail, telefon).

2. Provedení služby, jakost, odstoupení od smlouvy

Poskytovatelprovede službu osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení potřeba. Není-li doba plnění ujednána, provede ji v době přiměřené její povaze.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Objednatel má právo kontrolovat provádění služby. Zjistí-li, že poskytovatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby poskytovatel zajistil nápravu a prováděl službu řádným způsobem. Neučiní-li tak, může objednatel odstoupit od smlouvy.

Objednatel má právo od  smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od provedení služby, v případě, že není služba provedena řádně a  není poskytnuta poskytovatelem přiměřená náprava.

Odstoupení od smlouvy může objednatel zaslat na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele s uvedením svých kontaktních údajů a popisem závady. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel prokáže, že má dílo vady.

Poskytovatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit, trvá-li objednatel na provedení služby podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po poskytovatelově upozornění.

3. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je poskytovatel.

            Objednatelbere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvysprávce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Správce se zavazuje osobní údaje objednatele neposkytnout jiným subjektům.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy a dále po dobu zákonné záruky či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Objednatel bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let . Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Objednatelbere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Objednatel dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má objednatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečnéhoprohlášenídlečlánku16GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se objednatele týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne objednateli na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má objednatel právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

4. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

5. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. listopadu 2018.